Att driva trafik till sin webbplats är en sak, att driva in kvalificerad trafik är en helt annan femma. För företag idag är det viktigt att ha goda företagsstrategier för att lyckas driva kvalificerad trafik till webbplatsen.
Effekterna av en framgångsrik strategi för att driva in ny, kvalificerad trafik innebär att utöver antal unika besökare kommer även konverteringsgrad och totala intäkter att påverkas positivt.
I denna artikel kommer du bland annat kunna läsa om hur kvalificering av trafik kan se ut samt olika metoder för att driva ny, kvalificerad trafik.

Vad innebär kvalificerad trafik?

Definitionen av ordet “kvalificerad” kan variera kraftigt från företag till företag, men en beskrivning stämmer inom i princip samtliga sektorer. Kvalificerad trafik är de besökare som med störst sannolikhet kommer att öka er ROI (return on investment) i den digitala marknadsföringen.
Eftersom kvalifikationen av trafik är så varierande, är ett viktigt steg i marknadsföringsstrategin att först identifiera vad kvalificerad trafik innebär för just dig, samt på vilket sätt som är mest effektivt att mäta.
Det är rekommenderat att löpande lägga en del av fokuset på att driva in ny, kvalificerad trafik till webbplatsen, även i avseende att underlätta i övriga delar av den digitala marknadsföringsstrategin.

Mäta kvalificerad trafik

Innan införandet av stora, attraktiva calls to action på webbplatsens alla hörn och kanter är det viktigt att definiera exakt hur ni egentligen mäter att en användare är kvalificerad. Medan ni skapar er individuella definition av kvalificerade användare bygger ni i realiteten upp representationer av er idealkund – något som kommer kunna bidra till oerhörda mängder klarhet i övriga delar av er strategi.

Innan man fullt kan förstå vilket sätt som är bäst att mäta data på är det viktigt att veta hur man kvalificerar trafik. På en webbplats vars call to action är att generera leads (exempelvis genom att fylla i formulär) är det möjligt att se hur många besökare som konverterar till leads. På en webbplats med stora konverteringsmöjligheter, men med en låg konverteringsgrad indikerar det att trafiken som drivs till sidan i nuläget inte är kvalificerad. Samma princip är applicerbar på en eCommerce (e-handel) webbplats, där ration mellan antalet unika besökare och konverteringsgraden berättar en hel historia i sig själv.

Det finns stora möjligheter och enorm potential att få en övergripande förståelse för kundtyper och användarbeteende, mönster och intentioner när man tar tiden att kolla på datan. Att mäta kvalificerad trafik är inte något som nödvändigtvis är svårt ett kräver kunskap på avancerade nivåer, men det är däremot tidskrävande och det kan även vara lätt att råka missa små tillsynes ”oviktiga” detaljer, med potentiellt stor inverkan på ens slutgiltiga revenue. Till de företag med fokus på att öka konverteringsgraden eller kvalificerad trafikvolym till webbplatsen är det därför starkt rekommenderat att ta extern hjälp vid behov eller brist på resurser.

Välj rätt Key Performance Indicators

De KPI:er ni väljer att mäta bör vara relevanta och närapå essentiella för att mäta företagets framgång. Det finns mängder och mängder av data tillgängligt på plattformar som Google Analytics, men det är viktigt att identifiera vilken data som inger störst värde och relevans. Medan du väljer ut KPI:er för att mäta webbplatsens trafik, sträva mot att ha mellan 5-8 olika metrics, som är mest i linje med företagets målsättningar.
När rätt KPI:er blivit utvalda är det viktigt att kontinuerligt använda dem för att mäta framgången av de olika insatserna som görs, för att helt enkelt få en större förståelse för vad som fungerar och inte.
Ett misstag många företag gör är att mäta KPI:er som inger en känsla av framgång och positiva resultat, men som i realiteten inte mäter något handlingskraftigt. Ett av de mest vanliga exemplen på detta är företag som mäter antal sessioner istället för antal unika besökare. Detta gör att framgången ser större ut, utan att egentligen ha inverkan på inkomsten.
Eftersom alla företag mäter framgång på olika sätt finns det ingen framgångsstrategi eller mall som kommer passa bra för alla. Däremot finns det ett gäng olika key performance indicators som kommer vara relevanta för en stor del olika företag. De är som följer:

 • Antal unika besökare
  Hur många unika besökare hittar till webbplatsen per månad?
 • Bounce rate
  Stannar besökarna kvar på webbplatsen eller lämnar de direkt?
 • Trafik per källa
  Varifrån kommer besökarna?
 • Genomsnittstid per session
  Hur lång tid tillbringar besökarna på webbplatsen per tillfälle?
 • Sidor per session
  Hur många sidor besöks per tillfälle?
 • Konverteringsgrad
  Hur många av webbplatsens besökare konverterar?
 • Exit pages
  Vilka sidor är de sista innan besökaren lämnar webbplatsen?

Använd Google Analytics och HotJar

Analysera din nuvarande trafik i användarbeteendet och mät mönstren kring KPIer så som time on site, bounce rate, sites per session och återvändande användare. På detta sätt lär du dig vilka dina faktiska besökare är och kan därefter jämföra med den ideala besökaren.
Att analysera användardata för att få en realistisk överblick är att rekommendera alla. Däremot är dataanalys något som är mycket tidskrävande, vilket gör att många undviker att ta sig an det över huvud taget och många andra behöver ägna mycket tid åt att lära sig, förstå samt försöka skapa gynnsamma resultat. Att sätta låg prioritet på dataanalys har dock sina nackdelar, då det kan leda till att man vid senare stadie inte har koll på vilka typer av besökare som befinner sig var i funneln, vilket alltid blir kostsamt i slutändan. Vid all marknadsföring är det fördelaktigt att antingen analysera data själv eller att ta hjälp utifrån, då lönsamheten alltid ökar i takt med kundförståelsen. Att ta extern hjälp med Google Analytics vid brist på resurser är något som många upplever är mycket gynnsamt för tillväxten. Vi på Foomle Design kan hjälpa till med att identifiera mönster och beteenden från era nuvarande besökare för en tydlig idealbesökare. När målet att öka den nuvarande trafikvolymen med nya, högkvalitativa besökare är det rimligt att optimera mot liknande profiler. Vi ger också tillgång till regelbundna rapporter för få tydliga och enkla överblickar, samt förslag på strategier och övrig support för att säkerställa en gynnsam optimering mot kvalificerad trafik.

SEO är bland de viktigare valen att inkludera i er framgångsrika företagsstrategier för att driva kvalificerad trafik till webbplatsen

SEO (Sökmotoroptimering)

Vad söker dina nuvarande besökare efter för att hitta din webbplats?
Vilka ord och termer använder de? (Använd Google Ads Keyword tools såsom Google Ads, SEM Rush och Ahrefs) och bygg upp marknadsföringen kring det.
Ju mer populärt ett keyword är desto större blir både konkurrensen och bredden. Även om de mer populära sökorden har potential att generera långt större mängd volym, blir denna trafik dessvärre mindre kvalificerad då bredden på sökorden är så stort (och relevansen för just ert varumärke mindre). De keywords ni väljer bör alltid vara i linje med marknaden, ha låg konkurrens och på ett mätbart sätt kunna visa en god konverteringsgrad.
Det finns så många olika SEO-strategier att utgå från för goda resultat gällande trafikdrivning till webbplatsen. Att producera content av hög kvalitet, förbättra användarvänligheten, samt att använda keywords för att få idealpubliken att hitta rätt är bara några av de taktiker som generellt sätt fungerar mycket väl för att öka mängden kvalificerad trafik till webbplatsen. Alla dessa alternativ är gratis att utföra själv, men även mycket tidskrävande. Hitta därför ett företag som kan hjälpa er inom sökmotoroptimering i den mån som går för att säkerställa bästa möjliga resultat i avseendet.

Kvalificera organisk trafik genom keywords

Köpintentioner blir ibland mycket tydliga baserat på vilka ord användaren söker på. När man bygger upp en keyword-strategi kan man enklare kvalificera organisk trafik baserat på de ämnen och ord de söker på.

Branded keywords

De besökare som hittar webbplatsen genom branded keywords känner redan till varumärket sedan tidigare. Därmed är det lätt att identifiera att dessa besökare befinner sig längre ner i funneln, då de redan engagerar sig i varumärket. Om er webbplats inte implementerat branded keywords utöver i domännamnet är det tryggt att förutsätta att de användare som söker på varumärket är mer kvalificerade än den övriga organiska trafiken.

Lösningsfokuserade keywords

Ju högre upp i funneln besökarna är, desto mindre specifika är de i sitt sökande. Innan de identifierat ett potentiellt behov har de inget lösningsförslag att söka efter. Därför är det tryggt att anta att de besökare som söker på lösningsfokuserade ord och fraser faktiskt är längre ner i funneln och därmed mer redo att konvertera eller agera i linje med ert CTA (call to action). Detta är ett bra sätt att kvalificera den organiska trafiken på webbplatsen, då det ger en rättvis överblick över var i köpresan besökaren befinner sig.

Long-tail keywords

Samtidigt som korta sökord är absolut vanligast, är det svårare att ranka högt på sökmotorer genom korta sökfraser. Att även lägga fokus på långa sökord och sökfraser ger större möjligheter att ranka högre vid mer specifika (och relevanta) sökningar.
Viktigt att notera är även att sökningar förändras ju mer voice-to-text utvecklas, då det underlättar för längre, mer specifika sökningar.

Optimera metadata

När en hållbar sökordsstrategi är implementerad är nästa steg att optimera synligheten av webbplatsens sidor på sökmotorer. Detta görs genom tituleringar och metabeskrivningar på sidan. Genom att optimera dessa med tydliga budskap i linje med er ideala besökare är sannolikheten större att höja CTR (click through rate). Det är viktigt att budskapen går exakt i linje med var besökaren förväntar sig att se på sidan. Engagera användarna genom att visa varför de bör klicka sig vidare till just er webbplats.
Att optimera metadata kan vara krävande både på kunskap och tid, vilket gör att många avstår från detta viktiga steg i marknadsföringsstrategin. Se över möjligheterna för extern hjälp med de steg ni inte har resurser att ta inhouse – ett mycket bättre alternativ än att bara undvika att ta tag i det.

Display Ads

Att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter i syfte att driva ny trafik kan vara kostsamt, men även mycket effektivt. Det finns en del olika möjligheter sett till vilken samarbetspartner som kan generera bäst resultat. Om marknadsföring genom display banners är ett relevant alternativ för er, är det viktigt att kika på olika faktorer innan ett beslut fattas, så som:

Hur stor räckvidd
Var syns annonserna? (Är det enbart på sociala medier eller även på det öppna internet? Vilka nätverk och publicister?)
Går annonserna i linje med er idealpublik? (Är denna typ av display banners något som effektivt hade kunnat driva in rätt typ av besökare till webbplatsen?)
Är räckvidden begränsad enligt våra målsättningar?
Hade vi behövt/velat synas någonstans utanför den möjliga räckvidden? (Om målet är att nå en mycket specifik typ av användare kan en möjlighet vara att sträva efter direktsamarbeten på publicistsidor)

Den grafiska aspekten
Hur ser slutresultatet av annonserna ut? (Är detta något som representerar varumärket på ett fördelaktigt sätt, förutsatt att varumärket sedan tidigare är okänt för användarna?)
Är den grafiska aspekten av annonserna i linje med hur ni vill representera företaget?
Är annonserna i linje med vilken publik ni idealt vill attrahera?

Vilken plattform
Hur stor mängd data har plattformen att optimera mot? (Hur tillförlitlig är teknologin bakom plattformen i både räckvidd, dataanalys och prestationsmöjligheter?
Hur budar plattformen på användarna? (Hur spenderas era pengar under kampanjen?)
Vilken prioritet har plattformen i the publisher waterfall? (I vilken rangordning får plattformen möjlighet att buda på användare?)
Hur ser plattformens kostnad ut för CPI (cost per impression) eller CPM (cost per mille)?
Vilka målsättningar optimeras kampanjen mot? (Eftersom ROI, return on investment, och ROAS, return on ad spend, inte är mätbart i trafikdrivande kampanjer utan klart konverteringsfokus, är det viktigt att se till att mäta enligt samma attributionsmodeller, för att säkerställa att ni optimerar mot samma mål.)

Marknadsför genom e-mail

Första steget till en lyckad marknadsföring via e-mail är definitivt att säkerställa att publiken, alltså räckvidden av e-mailet kommer att vara stor nog, gynnsam och relevant. Bygg därför upp en email-lista innan du lägger fokus på att skapa värdefullt content i nyhetsbrev.
Eftersom all data är bra data är det viktigt att ta vara på all data möjligt kring tidigare besökare och kunder. Det här är en trafikkälla att bygga upp organiskt och som minst sagt är värdefullt att lägga fokus på.
Att skicka ut regelbundna nyhetsbrev med relevant värde och goda erbjudanden är ett effektivt sätt att dels hålla kontakten med sina besökare, såväl som att återengagera tidigare besökare och kunder.
Ge användbar information och länka till sidor på din webbplats för mer information, genom exempelvis blogginlägg, artiklar, landningssidor för särskilda erbjudanden och så vidare.

Relevanta och unika titlar

Den första fokuspunkten i nyhetsbrevet är titeln, som behöver locka intresse och nyfikenhet från mottagaren för att ens bli öppnat och läst. För att lyckas driva trafik genom nyhetsbrev är det därför viktigt att inte bortse från det första steget i strategin.
Titeln bör alltid vara i linje med innehållet (alltså relevant) och samtidigt unik, annorlunda eller speciell (för att stå ut i mängden nyhetsbrev i mottagarens inkorg) och locka intresse för att engagera mottagaren tillräckligt mycket för att aktivt vilja lägga sin tid att läsa innehållet.

Kvantitet före kvalitet

Skicka ut nyhetsbrev regelbundet, med fokus på kvalitet framför kvantitet. Inom vilka tidsramar nyhetsbreven ska skickas ut beror på ett gäng olika faktorer, som marknadsstandard, relevans och värde. Finns det ingen möjlighet att ge värdefullt innehåll kan det vara klokt att se över tidsintervallerna inom vilka e-mailen skickas ut.

Avslutande tips inom företagsstrategier

Viktigt att komma ihåg är att branding inte är inkomstdrivande i sig. I detta stadie, så högt upp i funneln, är målet enbart att driva relevant trafik till webbplatsen – inte att få trafiken att konvertera (även om det givetvis är en önskvärd bonus!). Det önskvärda utfallet är att driva in trafik som faktiskt är intresserade och nyfikna på varumärket, företaget eller produkterna.
När man tar extern hjälp med en eller flera delar inom trafikdrivning är det därför viktigt att först komma överens om hur framgången mäts, dels för att undvika risk för missförstånd och besvikelse och dels för att säkerställa att värdet blir uppfyllt. 

Innan du investerar resurser i att driva trafik till din webbplats så säkerställ att sidan är optimerad för att engagera och konvertera besökarna, för att ta till vara på de användare som väl tagit sig dit. Det sista man vill är att spendera pengar eller tillbringa tid åt att driva in många kvalificerade besökare, för att senare inse att man kanske inte ens har ett tydligt CTA (call to action) på webbplatsen.